Geen enkele informatie op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopie├źn, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verzorgingskoffers.nl.